نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی


صفحات: 348-354

DOI: 10.22067/jpp.v26i4.18418

چکیده
به منظور بررسی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato Spotted Wilt Virus(TSWV) در سال های زراعی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از مزارع استان خراسان رضوی ( شهرستان های مشهد، نیشابور، قوچان، کاشمر، تربت حیدریه، فریمان، رشتخوار، تخت جلگه ) تعداد ۶۳۶ نمونه گوجه فرنگی جمع آوری شد. نمونه هایی که دارای علایم رنگ پریدگی، بافت مردگی و لکه های حلقوی بودند جمع شده و در شرایط خنک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. در آزمایشگاه به منظور ارزیابی وجود ویروس در نمونه های مشکوک، آزمون سرولوژیکی TAS-ELISA انجام شد و نمونه های آلوده به ویروس که در آزمون الایزا مشخص شدند به ۳ رقم توتون Nicotiana rustica ، Nicotiana clevelandii و Nicotiana tabacum var Samson مایه زنی گردیدند و پس از ظهور علائم با آزمون TAS-ELISA آزمایش شدند. در شناسایی مولکولی نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از محلول (-plus)™RNX استخراج RNA صورت گرفت و با استفاده از آغازگر اختصاصی در واکنش RT-PCR قطعه ای در محدوده باندی bp۲۷۶ تکثیر یافت. نتایج حاصل از آزمون TAS-ELISA و RT-PCR وجود ویروس را در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی به اثبات رساند. در آزمون مایه زنی مکانیکی ویروس مورد مطالعه تنها در توتون Nicotiana tabacum var Samson ( تغییر شکل برگ ها و ابلقی ) علائم مشخص بیماری را نشان داد.

کلمات کلیدی:   مایه زنی مکانیکی، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، RT-PCR


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8403

بازدید: 1751

تاریخ دریافت: 1391/10/18 , تاریخ پذیرش: 1391/10/18 , تاریخ انتشار: 1391/10/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )