نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخمریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F۱ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.)


صفحات: 327-333

DOI: 10.22067/jpp.v26i3.15502

چکیده
اثرات اسانس های اسطوخودوس ((Lavandula angustifolia Mill و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) روی بازدارندگی تخمریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F۱ سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus مورد بررسی قرار گرفت. پرورش حشرات و انجام آزمایشات در شرایط دمایی Cº۱±۲۹، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و تاریکی انجام گرفت. اسانس ها به روش تقطیر با آب استخراج شدند. با افزایش غلظت اسانس ها، میزان تخم ریزی حشرات و جمعیت حشرات کامل نسل F۱ کاهش یافت. نتایج تجزیه رگرسیون بین میزان تخم ریزی و غلظت اسانس ها نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین این دو متغیر وجود داشت. رابطه مشابهی بین جمعیت حشرات کامل نسل F۱ و غلظت اسانس ها نیز بدست آمد. مقایسه شیب خطوط نشان داد که اسانس اسطوخودوس نسبت به اسانس آویشن شیرازی در کاهش میزان تخمریزی و جمعیت حشرات کامل نسل F۱ سوسک چهارنقطه ای حبوبات موثرتر بوده است. براساس نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی اسانس ها توسط دستگاه GC-MS، تیمول (۵۵ درصد)، لینالول (۸/۳۷ درصد) و p-سیمن (۲/۷ درصد) ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی و لینالول (۸/۴۲ درصد)، ۱، ۸-سینئول (۴/۲۳ درصد)، روزفوران اپوکساید (۱۴ درصد)، منتون (۸/۶ درصد)، ایزومنتول (۲/۵ درصد) و ترانس-دی هیدروکاروون (۳/۴ درصد) ترکیبات اصلی اسانس اسطوخودوس بودند. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد اسانس گیاهان مذکور ‌به‌عنوان بازدارنده تخمریزی و کاهش دهنده جمعیت حشرات کامل نسل F۱ سوسک چهارنقطه ای حبوبات مناسب باشند.

کلمات کلیدی:   اسانس های گیاهی، اسطوخودوس، آویشن شیرازی، بازدارندگی تخمریزی، کاهش جمعیت کامل نسل F1


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4225

بازدید: 1435

تاریخ دریافت: 1391/07/04 , تاریخ پذیرش: 1391/07/04 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )