نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae


صفحات: 316-326

DOI: 10.22067/jpp.v26i3.15499

چکیده
واکنش تابعی در دشمنان طبیعی نه تنها از طریق وی‍‍ژگی های دشمن طبیعی و میزبان تحت تأثیر قرار می گیرد بلکه کاربرد آفت کش ها روی جمعیت آفات می تواند به‌طور غیر مستقیم روی پارامترهای واکنش تابعی و در پی آن بر کارآیی دشمن طبیعی تأثیر گذار باشد. در این پژوهش اثرات جنبی دو حشره‌کش هگزافلومورون و پی متروزین و همچنین کنه کش اسپیرودیکلوفن و عصاره های گیاهی استبرق Calotropis procera ، کلپوره Teucrium polium شاتره Fumaria parviflora و آویشن باغی Thymus vulgaris روی واکنش تابعی لارو سن ۳ تیمار شده بالتوری سبز C. carnea در دمای ۱ ± ۲۶ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵ ± ۶۰ درصد و دوره نوری:تاریکی (۸:۱۶) بررسی شد. تراکم های ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۰۰ پوره ی سن پنج پسیل پسته Agonoscena pistaciae روی دیسک برگی پسته به قطر ۶۵ میلی متر قرار داده شد. لارو ها با استفاده از بالاترین غلظت توصیه شده برای آفت کش ها (آب به عنوان شاهد) و غلظت عصاره ها ( ۷۵۰ میکرو لیتر بر میلی لیتر و استون به‌عنوان شاهد) به‌روش غوطه ور سازی تیمار شدند. تعیین نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک و تخمین پارامتر ها با استفاده از رگرسیون غیر خطی برنامه SAS انجام شد. تیمار آویشن واکنش تابعی نشان نداد، در تیمار شاتره، استبرق و پی متروزین از نوع سوم و بقیه تیمارها از نوع دوم بود. قدرت جستجو برای تیمارهای استبرق و آب به‌ترتیب با میزان ۰۳۷۷/۰ و ۱۲۰۹/۰ بر ساعت کمترین و بیشترین بود. پارامتر زمان دستیابی برای تیمار استبرق با میزان ۰۰۱۷۷/۰ ساعت کمترین و برای تیمار هگزافلومورون با میزان ۳۱۳۲/۰ ساعت بیشترین مقدار بود. نتایج به‌دست آمده در این آزمایش نشان می‌دهد که تیمارهای آفت کش و عصاره روی واکنش شکارگر به تراکم طعمه اثر گذار است و اثر تیمارهای مختلف بر سطح شکارگری متفاوت است. این اثر نسبت به شاهد، گاهی مانند ایجاد واکنش تابعی نوع سوم و کاهش قدرت جستجو در استبرق مثبت است.

کلمات کلیدی:   بالتوری سبز، پاد آفت، پسیل معمولی پسته، عصاره گیاهی، واکنش تابعی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6203

بازدید: 1267

تاریخ دریافت: 1391/07/04 , تاریخ پذیرش: 1391/07/04 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )