نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversusDOI: 10.22067/jpp.v26i2.13822

چکیده
قارچ‏ بیمارگر Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin به‌عنوان عامل بیماری موسکاردین سبز حشرات، قارچی مهم در کنترل بیولژیک حشرات آفت محسوب می‏شود. با توجه به اینکه تا کنون مطالعه‏ای در زمینه ارزیابی تأثیر قارچ M. anisopliae روی موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitidae) در سطح دنیا صورت نگرفته است این تحقیق با هدف بررسی کارآیی قارچ مذکور در مقابل موریانه M. diversus انجام گرفت. در این تحقیق از قارچ M. anisopliae جدایه سراوان (DEMI ۰۰۱) استفاده شد. آزمایش‏ها شامل آزمون طعمه مسموم به وسیله چوب تیمار‌شده در سطح آزمایشگاه و آزمون صحرایی بودند. آزمون طعمه مسموم به دو صورت انجام گرفت؛ الف) آزمون طعمه مسموم به وسیله چوب تیمار‌شده همراه با کاغذ صافی تیمار‌نشده؛ ب) آزمون طعمه مسموم به‌وسیله چوب تیمار‌شده همراه با چوب تیمار‌نشده. کمترین میزان LC۵۰ و LC۹۰ در آزمون طعمه مسموم به‌وسیله چوب تیمار‌شده همراه با کاغذ صافی تیمار‌نشده به‌دست آمد. این مقادیر به ترتیب برابر با ۱۰۵×۶/۷ و ۱۰۶×۸/۲ (کنیدی در میلی‏لیتر) به‌دست آمدند. همچنین کمترین میزان LT۵۰ و LT۹۰ نیز در همین آزمون و در غلظت ۱۰۸×۵/۳ (کنیدی در میلی‏لیتر) از سوسپانسیون کنیدی قارچ به‌دست آمدند. این مقادیر به ترتیب برابر با ۸۳/۲ و ۰۶/۵ روز به‌دست آمدند. در آزمون صحرایی پس از ارائه قارچ بیمارگر میانگین جمعیت موریانه از ۱۷۵۶ عدد به ۶۹۱ عدد در بلوک چوبی کاهش یافت؛ همچنین میانگین تغذیه از بلوک چوبی از ۷۵/۵۹ گرم به ۸۱/۲۷ گرم کاهش یافت. به‌طور‌کلی نتایج نشان داد که روش چوب تیمار‌شده با این قارچ در کنترل موریانه M. diversus مؤثر است.

کلمات کلیدی:   چوب تیمار‌شده، قارچ بیمارگر حشرات، کنترل بیولژیک، موریانه


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7218

بازدید: 1593

تاریخ دریافت: 1391/04/14 , تاریخ پذیرش: 1391/04/14 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )