نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: بررسی تنوع ژنتیکی قارچ‌های مرتبط با بیماری Escaانگور با استفاده از تکنیک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالیDOI: 10.22067/jpp.v26i1.12721

چکیده
یکی از مهم‌ترین و مهلک ترین بیماری های قارچی مو، بیماری اسکا می‌باشد. بیماری اسکا تحت عنوان زوال مو (سکته مو) نیز نامیده می شود و معمولا انگورهای با بیش از ۱۰ سال سن را آلوده می نماید. نمونه برداری در طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از تاکستان های شهرستان‌های بجنورد و فاروج(خراسان شمالی) صورت گرفت و قارچ های parasiticum Phaeoacremonium، Phaeoacremonium aleophilum، Phaeomoniella chlamydospora و Fomitiporia mediterranea جداسازی گردیدند. جدایه هایی که بیشترین تنوع را در خصوصیات ریخت شناسی داشتند انتخاب شده و چند شکلی DNA جدایه ها با استفاده از ۱۰ آغازگر تصادفی RAPD-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیزRAPD در این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل توجهی در بین گونه Fomitiporia mediterranea وجود دارد و تقریباً یکنواختی ژنتیکی در بین گونه Phaeomoniella chlamydospora مشاهده شد. همچنین به منظور مطالعه تفکیک بین سه جنس Phaeoacremonium، Phaeomoniella و Fomitiporia از میان ده آغازگر مورد استفاده، پنج آغاز گر تصادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج آنالیز کلاستر جدایه ها به چهار گروه ژنوتیپی تفکیک شدند . با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان بیان کرد که نشانگر RAPD-PCR پتانسیل نسبتا بالائی در تعیین تنوع ژنتیکی قارچهای مولد اسکای مو دارد. این اولین گزارش از تنوع ژنتیکی عوامل مولد اسکای مو در ایران می‌باشد.

کلمات کلیدی:   انگور، اسکا، تنوع ژنتیکی، RAPD- PCR


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154