نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: ABSTRACTDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11873

چکیده
ABSTRACTدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5451

بازدید: 939

تاریخ دریافت: 1390/12/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/07 , تاریخ انتشار: 1390/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )