نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهیDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11869

چکیده
چکیده
سراتوفیلوم Ceratophyllum demersum)) و میریوفیلوم spicatum) Myriophyllum) از علف های هرز آبزی غوطه ور رایج در بسیاری از آب های داخلی ایران محسوب می گردند. رشد بیش از اندازه این گیاهان باعث کاهش میزان بهره برداری از منابع آبی، ایجاد خسارت های اکولوژیکی و اقتصادی در این محیط ها می گردد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین واکنش دو علف هرز آبزی غوطه ور سراتوفیلوم و میریوفیلوم به کاهش نور، قطع کردن (بدون قطع، یک بار قطع، دو بار قطع) و تلفیق آنها در شرایط آزمایشگاهی (آکواریوم) بود. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد آزمایش شامل ارتفاع و وزن خشک گیاهان بود. نتایج این آزمایش نشان داد که سایه و قطع تأثیر معنی داری (۰.۰۱≥P) بر ارتفاع و وزن خشک گیاهان آزمایشی ایجاد می کند. همچنین دوبار قطع به‌دلیل کاهش بیشتر ذخیره کربوهیدرات نسبت به یک بار قطع، موجب کنترل بهتر دو گونه گردید.

واژه های کلیدی: ارتفاع، مواد غذایی، نور و وزن خشکدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5640

بازدید: 1152

تاریخ دریافت: 1390/12/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/07 , تاریخ انتشار: 1390/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )