نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearumDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11864

چکیده
چکیده
توانایی ردیابی یک میکروارگانیسم خاص در شرایط محیطی بسیار دشوار است. بسیاری از ژن‌ها مانند ژن لوسیفراز باکتریایی(luxAB) با ایجاد فنوتیپ‌های منحصر به فردی مانند تولید نور بیولومینسانس باعث ایجاد افتراق در سویه‌ها می‌شوند. در تحقیق حاضر ژن luxAB در دو پاتوژن مهم گیاهی سودوموناس سرینجی۶ و رالوستونیا سولاناساریوم۷ توسط روش الکتروپوریشن کلون گردید. برای لاکس مارک‌دار کردن سویه‌های فوق از ترانسپوزون miniTn-۵ luxAB استفاده گردید. سویه‌های خالص شده با پلاسمید pUT که شامل ژن‌های luxAB بوده در دستگاه الکتروپوریتور، ترانسفورم گردیدند. الکتروپوریشن سویه‌های فوق در ولتاژkv ۵/۲ و در مدت زمان ۵ میلی ثانیه انجام گردید. تمامی‌سویه‌های لاکس مارک‌دار شده توانایی رشد در محیط کشت کینگ ب۸ حاوی ۵/۱۲ میکروگرم در هر میلی لیتر از محیط کشت تتراسیکلین را دارا بودند. به‌‌علاوه، اندازه گیری میزان شدت نور لومینسانس توسط دستگاه لومینومتر حاکی از الحاق موفقیت آمیز ژن luxAB در دو باکتری فوق می‌باشد. سویه‌های لاکس مارکدار شده سودوموناس سرینجی و رالوستونیا سولاناساریوم به علت بیان پایدار نور لومینسانس، پتانسیل لازم را برای مطالعات بعدی در زمینه اثر شرایط مختلف محیطی بر بقا و فعالیت یک باکتری پاتوژن را دارا می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس سرینجی، رالوستونیا سولاناساریوم، ژن luxAB ، ردیابیدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4442

بازدید: 1200

تاریخ دریافت: 1390/12/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/07 , تاریخ انتشار: 1390/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )