نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanicaDOI: 10.22067/jpp.v25i4.11862

چکیده
چکیده
در این مطالعه اثر استفاده از کاربرد توأم سالیسیلیک اسید بهعنوان محرک مقاومت و قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر بیماری ناشی از نماتد مولد گره ریشه M. javanica روی گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در گلخانه و آزمایشگاه بررسی شد. گیاهچهها در مرحله ۶ برگی توسط سالیسیلیک اسید با غلظت ۵ میلی مولار، سوسپانسیون اسپور BI harzianum .T با غلظت ۱۰۶ اسپور در میلی‌لیتر و تعداد ۲۰۰۰ لارو فعال سن دو نماتد مایه زنی گردید. در بررسی گلخانه ای، میزان بیماری در تمامی تیمارهای تلفیقی بهطور معنی دار (۰۵/۰ PFatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154