نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)DOI: 10.22067/jpp.v25i4.11853

چکیده
چکیده
به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص‌های رشد ارقام لوبیا قرمز با تیپ رشدی مختلف، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ به‌صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. ارقام لوبیا قرمز شامل درخشان (ایستاده)، صیاد (نیمه ایستاده) و گلی (رونده) و تاریخ کاشت در دو سطح ( ۳۰ اردیبهشت و ۱۳ خردادماه) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و تداخل علف‌های هرز در دو سطح (کنترل کامل و عدم کنترل) عامل فرعی بود. بر اساس نتایج آزمایش تاریخ کاشت زودتر به دلیل طولانی‌تر بودن طول دوره رشد، میزان حداکثر ماده خشک تجمعی و سرعت رشد محصول را به ترتیب به میزان ۳/۱ و ۲/۱ برابر در مقایسه با تاریخ کاشت دیرتر افزایش داد. اثر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص سطح برگ ارقام لوبیا معنی دار بود. تداخل علف‌های هرز منجر به کاهش معنی دار حداکثر شاخص سطح برگ (حدود ۴۰ درصد)، حداکثر ماده خشک تجمعی (حدود ۶۰ درصد) و حداکثر سرعت رشد (حدود ۴۸ درصد) ارقام لوبیا در هر دو تاریخ کاشت شد. بیشترین عملکرد دانه (۱۲۲۲ کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم گلی و کمترین عملکرد دانه (۹۲۸ کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم صیاد بود. بطور کلی می توان گفت رقم گلی نسبت به سایر ارقام، در هر دو تاریخ کاشت و در شرایط تداخل با علف‌هرز، نمود بهتری داشته و برای کشت در شرایط زنجان مناسب ترین گزینه است.

واژه‌های کلیدی: سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کنترل علف‌های هرز، لوبیا، ماده خشک تجمعیدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3615

بازدید: 1162

تاریخ دریافت: 1390/12/22 , تاریخ پذیرش: 1396/04/07 , تاریخ انتشار: 1390/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )