نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: بررسی تأثیر عصاره‏های چند گیاه به همراه ماده ی شوینده علیه سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae)



DOI: 10.22067/jpp.v25i4.11804

چکیده
چکیده
اخیراً علاقه به استفاده از مواد بیولوژیک، ایمن و کم‌خطر جهت کنترل آفات گیاهی به دلیل عدم آلودگی محیط زیست، جایگاه مناسبی پیدا کرده است. بر این اساس تأثیر عصاره های میوه‏ی چریش، میوه‏ و برگ آقطی، میوه‏ی زیتون تلخ، روغن پنبه دانه و چریش به نسبتهای مختلف به همراه مادهی شوینده، تیمار آمیتراز و شاهد، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‏ی دانشگاه گنبد در دو سال علیه سفیدبالک پنبه آزمایش شدند. آماربرداری از کاهش جمعیت آفت (پوره) ۳، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۵ روز بعد از محلول پاشی انجام شد. از ردیف وسط هر کرت۱۰ برگ به‏طور تصادفی انتخاب و جمعیت آفت شمارش شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی‏دار وجود دارد. در ۳، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۵ روز بعد از محلول‏پاشی، بهترین نتیجه (بعد از آمیتراز) به ترتیب توسط میوه‏ی آقطی با ۶۲/۷۴ درصد، روغن چریش با ۵۰/۷۷ و ۹۷/۸۰ درصد، روغن پنبه دانه با ۴۷/۷۶ و ۶۵/۶۶ درصد کاهش به دست آمد. بر اساس نتایج سال دوم، بهترین نتیجه (بعد از آمیتراز)، ۳ و ۵ روز بعد از محلول پاشی، توسط عصاره ی میوه ی آقطی با ۱۵/۶۷ و۰۰/۷۰ درصد کاهش بهدست آمد. ۷ و۱۰ روز بعد از محلولپاشی، روغن پنبه دانه به ترتیب با ۸۵/۷۷ و ۸۷/۷۱ درصد کاهش و میوه‏ی آقطی به ترتیب با ۲۷/۷۶ و ۸۰/۷۰ درصد کاهش بیشترین تأثیر را روی کاهش جمعیت آفت بعد از آمیتراز داشتند. ۱۵ روز بعد از محلول پاشی، بیش ترین میزان میرگ و میر توسط میوه‏ی آقطی با ۹۷/۶۹ درصد کاهش جمعیت (بعد از آمیتراز) بهدست آمد. مقایسه ی نتایج دو سال نشان داد که درصد کاهش جمعیت آفت در سال دوم تا حدودی در سطح پایین تر از سال اول می‏باشد. این تفاوت ممکن است به‌دلیل تأثیر برخی از عوامل بوم شناختی باشد.

واژه‌های کلیدی: آمیتراز، سفیدبالک پنبه، عصاره‏های گیاهی، ماده ی شوینده



دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5737

بازدید: 1150

تاریخ دریافت: 1390/12/20 , تاریخ پذیرش: 1396/04/07 , تاریخ انتشار: 1390/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )