نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد27 شماره 2 سال 1392 شناسایی نماتدهای دو زیر راستهTylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد27 شماره 2 سال 1392 شناسایی آنزیم ‌توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه‌های نژاد۱ قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 ردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری حومه مشهد عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد28 شماره3 سال 1393 بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس‌های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 29 شماره1 سال 1394 بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 28 شماره4 سال 1393 شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش‌های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان‌های ایران عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد29 شماره 4 سال 1394 شناسایی گونه های جنسFischer, ۱۸۴۹ Aphelenchoides Aphelenchoididae) Nematoda:) جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد30 شماره 2 سال 1395 گونه‌هایی از بالا خانواده Aphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد30 شماره 3 سال 1395 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار عصمت مهدیخانی مقدم چکیده
1 - 18 (18)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد