نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 تاثیر گیاهان پوششی و فاصله ردیف کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد در سیب زمینی حمیدرضا محمددوست چمن آباد چکیده
جلد 27 شماره 4 سال 1392 تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز حمیدرضا محمددوست چمن آباد چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روشهای مختلف زراعی و شیمیایی حمیدرضا محمددوست چمن آباد چکیده
جلد 29 شماره1 سال 1394 تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز حمیدرضا محمددوست چمن آباد چکیده
جلد 30 شماره 4 سال 1395 مطالعه توانایی و تحمل رقابت ۱۸ رقم گندم(Triticum aestivum L.) در حضور علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) حمیدرضا محمددوست چمن آباد چکیده
1 - 5 (5)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد