دکتر سید محمود اخوت
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه تهران- کرج)
آدرس ایمیل: mokhovat@ut.ac.ir
 
دکتر ابراهیم پورجم
دانشیار
تخصص و وابستگی سازمانی: بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)
آدرس ایمیل: Pourjpp@modares.ac.ir
 
دکتر بهروز جعفرپور
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: bjafarpour@um.ir
 
دکتر بیژن حاتمی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: حشره شناسی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 
دکتر محمدحسن راشد محصل (سردبیر)
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: علوم علف های هرز (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mhrashed@um.ac.ir
 
دکتر حسین صادقی نامقی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: حشره شناسی کشاورزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: husseinsadeghi@yahoo com
 
دکتر احد صحراگرد
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: حشره شناسی کشاورزی (دانشگاه گیلان)
آدرس ایمیل: sahragard@guilan.ac.ir
 
دکتر سید حسن مرعشی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: marashi@um.ac.ir
 
دکتر عصمت مهدیخانی مقدم
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: بیماری شناسی گیاهی (دانشگاه فردوسی مشهد)
آدرس ایمیل: mahdikhani-e@ferdowsi.um.ac.ir
 
دکتر جواد مظفری
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: ژنتیک مولکولی گیاهی (موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج)
آدرس ایمیل: jmozafar@ yahoo.com
 
دکتر حسین رجائی
استادیار
تخصص و وابستگی سازمانی: حشره شناس، مدیر کلکسیون بالپولکداران، موزه ایالتی تاریخ طبیعی اشتوتگارت (آلمان)
آدرس ایمیل: hossein.rajaei@smns-bw.de
 
دکتر آرش راشد
محقق پژوهشی
تخصص و وابستگی سازمانی:اکولوژی حشرات، تگزاس
آدرس ایمیل: arashed@ag.tamu.edu

 

no image

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دانشیار

تخصص و وابستگی سازمانی: زراعت و اصلاح نباتات (دانشگاه فردوسی مشهد)

آدرس ایمیل: e-izadi@um.ac.ir

no image

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار

تخصص و وابستگی سازمانی: گروه گیاهپزشکی (دانشگاه فردوسی مشهد)

آدرس ایمیل:m.hosseini@um.ac.ir