نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

نشانی: مشهد- کد پستی ۹۱۷۷۵ صندوق پستی ۱۱۶۳ دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهانتماس اصلی

حفاظت گیاهان: jpp1@um.ac.ir
نشانی: مشهد- کد پستی ۹۱۷۷۵ صندوق پستی ۱۱۶۳ دانشکده کشاورزی - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه حفاظت گیاهان
ایمیل: jpp1@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

jpp1@um.ac.ir
ایمیل: jpp1@um.ac.ir